Οδηγίες Χρήσεως

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής Δ.Τ) υπόκεινται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Η χρήση του Δ.Τ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης - χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης του Δ.Τ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δ.Τ.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιανδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείστε να ελέγχετε ανά τακτικά διαστήματα τους όρους χρήσης του Δ.Τ καθώς η συνεχής του χρήση συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Οι αναρτημένες φωτογραφίες είναι μόνο για θέαση.

Στόχος μας είναι η φωτογραφική αυτή συλλογή να συμπληρώνεται συνεχώς και σταδιακά να αναρτήσει περισσότερες από 15.000 φωτογραφίες. Θα αποτελείται από υλικό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων αλλά μπορεί να συμπληρωθεί με άλλα φωτογραφικά αρχεία περιφερειακών εφορειών, προσκοπικών κλιμακίων, ιδιωτών ή άλλων φορέων μετά από συνεννόηση με το Ιστορικό Αρχείο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Παρακαλούμε πριν επισκεφθείτε το Διαδικτυακό αυτό τόπο με την Εικονοθήκη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων να διαβάσετε τις Οδηγίες Χρήσεως που είναι απαραίτητες για τη σωστή χρήση της.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο του εν λόγω Δ.Τ συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, και κειμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών ολόκληρου του Δ.Τ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Σ.Ε.Π και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Συνεπώς κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή μηχανικής (download), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οιανδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Π 

Περιορισμός της Νομικής ευθύνης στου Σ.Ε.Π. 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Σ.Ε.Π και ο διαχειριστής του Δ.Τ που το ΣΕΠ ορίζει για λογαριασμό του (αμφότεροι οι εξής αναφερόμενοι για χάρη ευκολίας ως ο ‘’διαχειριστής’’) δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιάς υποστεί ο επισκέπτης - χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του Δ.Τ παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιανδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με τον νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιορισμένων σε αυτό, αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και δηλώνει ότι τα λάθη διορθώνονται.

Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση σας, σας παρέχονται χωρίς ‘ιούς’ ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα τωνΤο κόστος των ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης - χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής έχει ευθύνη μόνο για το περιεχόμενο που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο sep.org.gr

Ο διαχειριστής δεν έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων που λειτουργούν κάτω από το URL sep.org.gr. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη - χρήση τέτοιων διαδικτυακών τόπων οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντιστοίχων δικτυακών τόπων και σελίδων, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για τη παροχή υπηρεσιών σύνδεσης (links) προς άλλες ιστοσελίδες.

Η παρούσα σύμβαση χρήσης και η προσφερόμενη ενημέρωση καλύπτει μόνο τις διαδικτυακές εφαρμογές που βρίσκονται στον χώρο sep.org.gr. Ο διαχειριστής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή διαφημίσεων.

Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη - χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι. 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Το παρόν αποτελεί τη συλλογική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη - χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. 

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη ευθύνη που έχετε αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν. Καθώς και οι αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της ενότητας «επικοινωνία».

Σχετικά με την Εικονοθήκη

Το σπάνιο φωτογραφικό υλικό του ΣΕΠ τώρα διαθέσιμο σε όλους

Η Εικονοθήκη παρουσιάζει μια επιλογή από τις σημαντικότερες φωτογραφίες της δράσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων...

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών χωρίς την έγγραφη άδεια του Σ.Ε.Π. και των κατόχων δικαιωμάτων

© 2024 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. All Rights Reserved. Powered By GOZEN HOST LLC